سه شنبه، 8 اسفند 1402
رخدادشهر » فیلم

نابودی لکه های باقیمانده بافت تاریخی اصفهان؛

فیلم/ تخریب یک خانه تاریخی دیگر در جنوب مسجد جامع عتیق اصفهان

در ادامه تخریب های سریالی در مجاورت مسجد جامع عتیق اصفهان، یک خانه تاریخی دیگر نیز با خاک یکسان شد. از آثار باقیمانده این خانه، قدمت صفوی آن قابل تشخیص است. بافت تاریخی محدوده شمال غربی مسجد جامع عتیق سال ها است به خاطر طرح توسعه دانشکده علوم و حدیث ...

پیامدهای امتداد خیابان آیت الله زاهد؛

فیلم/ سلاخی بافت تاریخی اصفهان ادامه دارد

شهرداری منطقه 1 اصفهان در نظر دارد تا با امتداد خیابان آیت الله زاهد حدفاصل خیابان مسجد سید تا خیابان فروغی به طول 880 متر و با عرض متغیر 24 تا 36 متر تحت عنوان توسعه بافت فرسوده، بخش دیگری از بافت تاریخی مصوب شهر اصفهان را تخریب کند. ...