سه شنبه، 8 اسفند 1402

تعرض شورای شهر شوش به حریم میراث جهانی با گودبرداری و ارتفاع سازی غیرقانونی

یک فعال میراث فرهنگی گفت: اقدام غیرفرهنگی شورای شهر شوش این پیام را به سازندگان بناهای بیش از سه طبقه در حریم منظری شوش می‌دهد که از این پس بدون پایبندی به ضوابط تعیین شده میراث جهانی آنگونه که میل‌شان می‌کشد عمل کنند و کسی جلودار آنها نیست، چرا که ...